Co-Thu-Ha-Thuhaclass

Cô Thu Hà chủ nhiệm của Thuhaclass.